PROJEKT FÖR FRAMTAGANDE AV BARRIÄRER SOM KAN ANPASSAS TILL FÖRHÅLLANDEN I TÄTORTER

av | dec 7, 2022 | Nyhet

Hösten 2019 startades ett projekt för att ta testa en metodbeskrivning som skulle ligga till grund för standardiserande förfarande vid framtida tester av barriärer som är anpassade för kommunala gatunät. Målet är att vi ska kunna ställa minimikrav  på hur barriärer uppför sig vid korta sammanhållande längder och vid snäva kollisionsvinklar. Projektet har finansierats av SAK, SBSV och ytterligare 6 städer (Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping, Västerås och Örebro). Det praktiska arbetet inleddes med kollisionstester på olika typer av barriärer. Målsättningen var att ta fram en verifierad metodbeskrivning för kollisionsprovning av skyddsanordningar som ger produkter anpassade för användning i tätort och trånga trafikmiljöer. Ett förslag till metodbeskrivning togs fram och översändes till Trafikverket (TRV) som i sin tur skickade den till VTI för granskning. Remissena har arbetats in i metodbeskrivningen och under de senaste veckorna har det äntligen kommit i gång med de sista revideringarna av metodbeskrivningen inför övertagandet av Trafikverket för att införliva den i sin verksamhet. Vi kan konstatera att några större förändringar har det inte funnits behov av utan det handlar till största delen om förtydliganden och att den del som behandlade tillämpningen lyfts ut ur metodbeskrivningen. Dialogen med TRV fortsätter och vi kan nu se den sista delen på projektet för att förverkliga skyddsanordningar med testade egenskaper anpassade för trånga trafikmiljöer. Se illustrationsbild längre ner på sidan.