Vi är till för kommunerna.

Välkommen till föreningen SAK, Säkerhet vid Arbete på Kommunala gator, och vår hemsida. Föreningen SAK är ett formellt nätverk och har som mål att åstadkomma en säker miljö vid vägarbeten på kommunala gator. För att få tillgång till föreningens dokument och gemensamma kunskap är ni välkomna att bli medlemmar genom att kontakta oss!

TRAFIKUTBILDNING TILL TRAFIKTEKNIKER PÅ CONSENSUS

Utbildningen kom till på initiativ från kommuner runtom i landet där man under en tid efterfrågat denna typ av kompetens. Om du efter utbildningen jobbar i en kommun kan du där komma att arbeta med ärenden som rör trafiklagstiftning, framkomlighet och trafikmiljö där du handlägger och beslutar i relevanta ärenden och samverkar med bland annat polis, länsstyrelse och politiker.

Arbetet handlar om att leda trafikanterna rätt och underlätta deras resa. I arbetet ingår även att göra trafikmiljön längs vägarna säkrare och mer informativ. Även beställningar av bland annat vägmärken är aktuellt och du deltar i olika utvecklingsgrupper.

Strävan & Målsättning

Föreningen SAK är ett formellt nätverk med syfte att följa upp och utveckla det arbete som gjorts och görs avseende efterlevnad av Arbetsmiljöverkets regler kring arbete på väg genom att utveckla kommunernas arbete och regler kring grävtillstånd och TA-planer, trafik anordningsplaner, dvs. myndighetsutövning.

Nätverket har som mål att åstadkomma en säker miljö vid vägarbeten för såväl de som har vägen som sin arbetsplats, som för trafikanterna. Särskild hänsyn ska tas till de oskyddade trafikanterna.

Arbete på vägar och gator berör inte bara dem som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen. Det är viktigt för trafiksäkerheten att vägarbete planeras och utförs med hänsyn till dessa faktorer. Samtidigt som väghållare behöver uppnå de krav på framkomlighet som finns behövs planering och åtgärder för att uppfylla vägarbetarens krav på säkerhet och skydd mot påkörning, buller, avgaser, vibrationer, ljus och klimatfaktorer som kyla och värme, regn och vind.